31°C

Avís Legal

TITULARITAT DEL DOMINI WWW.HOSTALLACANONJA.COM:

Està accedint al lloc web de l’Hostal La Canonja, propietat de Josep Maria Claverol Areny, empresari individual (autònom) amb NIF: 78074945L, i domicili a Passeig del Vall 5, Tremp (25620) – Lleida.

L’empresari individual (autònom), Josep Maria Claverol Areny (en endavant “HOSTAL LA CANONJA” o “l’HOSTAL”) és el responsable del tractament de les dades personals. Si requereix alguna atenció especial per resoldre qualsevol qüestió, pot contactar mitjançant de l’email: lacanonjahostal@gmail.com i info@lacanonja.com, o via telefònica 973 65 05 58.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ:

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen como objecte regular la posada en marxa de la informació subministrada a la web www.hostallacanonja.com. La navegació per la web suposa l’acceptació como usuari, sense reserves de ninguna classe, de totes i cada una de les presents condicions generals de contractació i utilització. HOSTAL LA CANONJA podrà modificar la pàgina web i efectuar canvis i modificacions quan ho estimi convenient i cregui necessari per l’adequada funcionalitat de la mateixa, sense cap previ avís.

Així doncs, HOSTAL LA CANONJA es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts, serveis i informacions qui es troben al present lloc web, quedant eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’existència d’un malware, errors a les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip de l’usuari.

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEBSITE:

Fem tot el possible per oferir un contingut amb informació totalment vertadera i sense errors tipogràfics.

Totes les informacions presents a la web es mostren en català, espanyol i anglès i l’usuari pot escollir l’idioma més adient per navegar i per contactar amb l’HOSTAL.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts publicats a la web i especialment els dissenys, textos, imatges, gràfics, logotips, icones, estructura, ordenació, presentació d’informació, botons, així com el software, els noms comercials, les marques, dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de l’HOSTAL LA CANONJA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al website, i estan protegits per les lleis espanyoles.

Així doncs, queda reservat a favor de l’HOSTAL LA CANONJA, la titularitat exclusiva per a tot el món de tot aquest contingut publicat al website, i durant la vida legal dels mateixos.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els esmentats continguts, sense la prèvia autorització expressa de l’HOSTAL LA CANONJA.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualssevol altra forma d’ús, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització de l’HOSTAL LA CANONJA.

Queda expressament prohibit la introducció d’hiperenllaços cap al nostre website amb finalitats mercantils, sense la prèvia autorització de l’HOSTAL LA CANONJA. En qualsevol cas, l’existència d’hiperenllaços cap a la nostra website en altres websites, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web a on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de l’HOSTAL LA CANONJA del seus continguts i serveis.

RESPONSABILITAT DE L’HOSTAL LA CANONJA:

L’accés al website serà voluntari i, per tant, responsabilitat de cada usuari, qui serà el responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del website es desprengui, incloent, de forma enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant al usuari a mantenir indemne a l’HOSTAL LA CANONJA per qualsevol de les reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

L’HOSTAL LA CANONJA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes no relaciones a l’HOSTAL LA CANONJA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni de les demores o bloquejos en el ús causades per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés, per causes no imputables a l’HOSTAL LA CANONJA, degudes al usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

L’HOSTAL LA CANONJA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan d’aquesta website. En particular, l’HOSTAL LA CANONJA, no respondrà en cap cas de com el usuaris utilitzin el website. L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis, de forma diligent i d’acord amb el contingut del present avis legal, així com de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Amb l’accés al present lloc web, l’usuari s’obliga a acceptar els termes del present avís.

 

OBLIGACIONS DE CLIENTS I USUARIS:

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes a la mateixa, actuar sempre conforme a la llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, fer mal o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els bens o drets de l’HOSTAL LA CANONJA, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

La present web pot ser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre i quan ho sigui per al se ús a nivell exclusivament personal, entenent-se per usuari, qualsevol persona física o jurídica que accedeixi al present lloc web, i mitjançant l’accés queda subjecte al contingut del present avís legal, tenint en compte que l’HOSTAL LA CANONJA, pot sol·licitar que es complimenti algun formulari per a l’ús d’algun dels servies que s’ofereixen a la web, garantint l’usuari l’autenticitat de les dades que voluntàriament comuniqui a l’HOSTAL.

L’usuari del website www.hostallacanonja.com s’obliga a:

   1. Facilitar informació vertadera sobre les dades sol·licitades en formularis de contacte o en el moment de la reserva.
   2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del website, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, orientació sexual, ideologia, religió o que de qualsevol forma ataqui la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general contra la normativa vigent.
   3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el website, cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, o en qualsevol dels serveis, equips, sistemes o xarxes de l’HOSTAL LA CANONJA, o de qualsevol usuari, proveïdors o en general de qualsevol tercer.
   4. No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial mitjançant el website, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per reenviar publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
   5. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website.
   6. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’HOSTAL LA CANONJA, dels seus proveïdors o tercers.
   7. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web de qualsevol contingut que vagi en contra de la llei de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general de cap contingut del qual no s’ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercers.

COMUNICACIÓ I SEGURETAT:

El nostre servidor garanteix la privacitat de les dades que ens transmeti. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades utilitzant el sistema xifrat RSA, de forma que ningú pugui apropiar-se d’elles, ja que no disposa de la clau necessària. Pot comprovar que la seva navegació es segura si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http, sinó amb https.

 

Open chat
1
WhatsApp La Canonja
Hola!👋
Et podem ajudar? · Te podemos ayudar? · Can we help you?