13°C

Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les seves dades personals serà Josep Maria Claverol Areny, empresari individual (autònom) amb NIF: 78074945L, i domicili a Passeig del Vall 5, Tremp (25620) – Lleida.

L’empresari individual (autònom), Josep Maria Claverol Areny (en endavant “HOSTAL LA CANONJA” o “l’HOSTAL”) és el responsable del tractament de les dades personals. Si requereix alguna atenció especial per resoldre qualsevol qüestió, pot contactar mitjançant de l’email: lacanonjahostal@gmail.com i info@lacanonja.com, o via telefònica 973 65 05 58.

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES SEVES DADES PERSONALS?

A l’HOSTAL LA CANONJA podem tractar les seves dades personals recavades per les següents finalitats:

    1. Contacte: gestionar les dades dels usuaris que contactin amb l’HOSTAL LA CANONJA mitjançant el formulari de contacte que l’HOSTAL ha posat a la seva disposició.
     Així mateix les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que l’usuari faci arribar mitjançant els canals habilitats per a tal efecte al nostre website.
    2. Prestació de serveis d’hostatgeria: gestionar les dades dels usuaris que facin reserves al nostre website, mitjançant el motor de reserva, el formulari de contacte o el contacte telefònic.
    3. Comunicació comercial, publicitària i/o informativa: en cas d’obtenir-se el seu consentiment exprés, es gestionarien les dades dels usuaris que mitjançant el nostre website ens haguessin donat les seves dades per a tal efecte.

Les dades tractades provenen de:

    • Dades facilitades pels usuaris mitjançant el formulari de contacte habilitat per a tal efecte.
    • Dades derivades de la prestació del servei: de forma indirecta, al derivar de la pròpia prestació del servei i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’inclouria les dades de navegació a través de la pàgina web.
    • Dades obtingudes d’estudis de marketing.
    • Dades facilitades pels usuaris mitjançant el motor de reserva o el contacte telefònic.
    • Dades facilitades pels usuaris mitjançant la newsletter.
    • Dades facilitades pels usuaris mitjançant les xarxes socials i altres canals.

En funció del servei i navegació, les dades tractades estarien agrupades en les següents categories:

    • Dades d’identificació: nom, cognoms, documents d’identitat, direcció postal, correu electrònic, número de telèfon…).
    • Dades d’informació comercial: interessos en determinades seccions de la nostra web.
    • Dades de compra del servei efectuades per l’usuari.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ LEGAL PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La legitimació pel tractament de les dades ve determinada pel complert i íntegre compliment de la prestació dels serveis d’hostatgeria contractats i, en el seu cas, per l’autorització conferida per el seu titular en relació a la finalitat per a la qual ha facilitat les dades.

Fem un ús de les seves dades per:

    • Donar resposta a les seves sol·licituds.
    • Prestar els serveis contractats.
    • Enviar informació comercial, publicitat i/o informació requerida expressament per l’usuari.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

El termini de conservació de les dades personals facilitades serà el necessari per tal de donar compliment a les finalitats per les quals han estat recollides i, en concret, en el cas de prestació de serveis d’hostatgeria, durant el temps necessari per donar compliment a la prestació i, en el cas de tramesa de comunicacions informatives, comercials i/o publicitàries, mentre el titular no denegui l’autorització prestada a l’efecte.

En tot cas, el període de conservació s’estendrà per tot aquell temps que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o fer front a eventuals responsabilitats.

Posteriorment, les dades seran suprimides conforme a allò disposat a la normativa de protecció de dades, el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges y tribunals, el Ministeri Fiscal o a les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar i, passat aquest temps, la seva completa eliminació.

A QUI ES PODEN COMUNICAR LES SEVES DADES?

Les dades facilitades només podran ser comunicades a tercers si així ho requereix la correcta i íntegra prestació del servei, i en aquells casos en que sigui preceptiu pel compliment d’obligacions legals. En cap cas seran utilitzades per a finalitats diferents a les autoritzades, llevat dels casos en que la comunicació sigui legalment imposada.

QUINS SÓN ELS SEUS DEURES?

1. Accés: Consistent en el dret d’obtenir de l’HOSTAL LA CANONJA, confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals i en quins termes i condicions.

2. Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.

3. Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de las bases de dades de l’HOSTAL LA CANONJA quan, entre d’altres casos, les dades ja no siguin necessàries per a donar compliment a les finalitats per les que foren recollides.

4. Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que porta a terme l’HOSTAL LA CANONJA, en determinades circumstàncies o per a determinades finalitats. En aquest cas deixaríem de tractar les seves dades. Únicament es podrien tractar per motius legítimament imperiosos o per la defensa davant de possibles reclamacions.

5. Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic apte i suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.

6. Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades les operacions de tractament que correspondrien. En aquest cas se l’informarà de que únicament es conservaran les dades per l’exercici o defensa de reclamacions tal i como queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.

 

Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant el correu electrònic adreçat a info@lacanonja.com o lacanonjahostal@gmail.com, o bé per escrit adreçat a Josep Maria Claverol Areny – HOSTAL LA CANONJA, Passeig del Vall 5, Tremp (25620) – Lleida, sempre aportant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació, i fent constar de forma expressa quin és el dret que s’exercita i en quins termes.

Davant qualsevol vulneració dels seus drets o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici, els interessats ho poden posar en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.

Open chat
1
WhatsApp La Canonja
Hola!👋
Et podem ajudar? · Te podemos ayudar? · Can we help you?